<$BlogRSDURL$>

Friday, October 08, 2004

واژه ها برای خیابان(نامی چون "کودکی" برای کنجکاوی) شماره 5 

دیگه توانی توی دستهایم نمونده بود،خسته و زخمی و خون آلود.می ترسیدم دوباره به اون دخمه برگردم،اگر
دوباره سر می رسیدند اینبار یا چنان دست و پامو می بستند که دیگه نتونم کاری بکنم یا در جا خلاصم می کردند.اما توی اون انبار شلوغ حتماً یک چیزی برای باز کردن اون در وجود داشت،این شد که دوباره برگشتم تو . از اضطراب تمام وجودم می لرزید.می خواستم کوچوترین صدایی ایجاد نکنم.یک جعبه پیدا کردم که به شکل عجیبی بسته بندی شده بود.بازش کردم ،پر از کاغذ بود،توی تاریکی انبار هیچی ازش سر در نمیاوردم،همراه خودم گرفتمشون.هر چی به نظرم به درد بخور بود بر می داشتم.دوباره برگشتم به قبر کوچیکم و انقدر با پنجره ای که کف خیابون بود کلنجار رفتم تا عاقبت باز شد.وارد خیابون شدم،یک ساختمون بلند قدیمی،پلاک 57 ،همین رو دیدم و بعد دویدم.نمی دونستم کجا هستم و به کدوم سمت دارم میروم،اما می دویدم،هر چه دورتر بهتر.
به یک آژانس تاکسی رسیدم،رفتم تو.مردی که پشت میز نشسته بود با چشمان گرد به من خیره شده بود.گفتم یک ماشین می خوام برای پاسگاه پلیس.تا بهم گفت باید کمی صبر کنید،افتادم روی مبل .خیلی خسته بودم.چشمهامو بستم.مرد برام چای آورد.دیدم که هنوز با چشمهای گرد به من زل زده.یک نگاهی به خودم کردم،خیس از بارون و عرق،موهای پریشون و دستهای خون آلود.باز یادم اومد که از مرگ نجات پیدا کردم،همونطور که گرمای چای رو می بلعیدم ،خندیدم.انقدر خندیدم که به گریه افتادم.
وقتی آروم شدم یاد کاغذهایی که با خودم آورده بودم افتادم،اونها هم مثل من خیس و خون آلود شده بودند.ناخودآگاه شروع به خواندن اولین صفحه کردم:
دیگر صدای مهیب خنده های شب را نمی شنوم،تنها نوای عشق است که در گوشم می خواند.شوق عجیبی در من است ،شوقی کودکانه که مرا وا می دارد تا پنجره را بگشایم و عشقت را چنان فریاد زنم که پوزخند ابلهانۀ مردمان شهر به قهقۀ مستانه شان بدل شود.دیگر از صدا نمی هراسم که عشق مرا می خواند.آری عشق است که مرا می خواند، هموست که مرا چنین گرم و بی پروا می سازد.دیگر نه از تنهایی هراسی دارم نه از گم شدن میان سیل آدمها.
تنها خیالت است که چنین داغ می سازدم،وای از آن روز که گرمای نوازش دستانت خوابم کند، به آسمان خواهم رفت ،خورشید خواهم شد.آه دستانت،دستانت.روی از چه می پوشانی که دستانت خود زنجیر به گردن عاشقان می اندازد.عاشقان...
آری ،آری، عشق است که مرا می خواند و چه دلنشین آوایی دارد.
تاکسی رسید و به پاسگاه رفتیم.قرار شد بروم خونه و بعد از دوش و استراحت، برای پیدا کردن جانی ها با پلیس همکاری کنم.نمی دونم چرا راجع به کاغذ ها که توی لباسم قایم کرده بودم هیچی به پلیس نگفتم.نمی دونم چرا دلم می خواست قبل از پلیس صاحب اون انبار رو پیدا کنم.نمی دونم چرا احساس ترس و نفرتم ناگهان به حس کنجکاوی کودکانه ای بدل شده بود.
نوشته ای از یک دوست

Comments:
خواستم بنويسم ...هزار بار...هر دفعه يه حس غريبي نذاشت...امروز پيداش کردم.يک روح حامي که دور و بر نوشته هات چرخ مي زنه .آدم احساس مي کنه يک هاله عجيب دور و برشونو گرفته که اگه بخواي بهشون دست بزني .دستت ذوب ميشه ..مثه قصه هاي دور

نوشته هات خالصند .پر از قصه .پر از پيچيدگيهاي آفرينندشون .پر از حرف..از اون چيزايي که ترجيح مي دي تفسيرشون نکني .بهشون اجازه بدي يک ردي تو وجودت بذارن و بعد برن.فقط يک جاي پا يک حس عبور ....

هزار بار خواستم بنويسم هر دفعه يه حس غريبي نذاشت...دلم نخواست تفسير کنم .چون هميشه اونها رو در کل دوست داشتم .چون جرات جراحيشونو هيچ وقت نداشتم ..اين هاله .اين وهم .اين مه دور و بر يادداشتهات منو شيفته خودش کرده..يه مه سرد...مي لرزم...

دوباره پاييز شده ...کاش لابه لاي نوشته هات بوته هاي خشکي بذاري براي بر پا کردن آتشي گرما بخش دستان سرد رهگذران ......وجودت پايدار
 
چه دلنشین آوایی داری استاد

شهاب
 
Make no mistake: Our mission at Tip Top Equities is to sift through the thousands of underperforming companies out there to find the golden needle in the haystack. A stock worthy of your investment. A stock with the potential for big returns. More often than not, the stocks we profile show a significant increase in stock price, sometimes in days, not months or years. We have come across what we feel is one of those rare deals that the public has not heard about yet. Read on to find out more.

Nano Superlattice Technology Inc. (OTCBB Symbol: NSLT) is a nanotechnology company engaged in the coating of tools and components with nano structured PVD coatings for high-tech industries.

Nano utilizes Arc Bond Sputtering and Superlattice technology to apply multi-layers of super-hard elemental coatings on an array of precision products to achieve a variety of physical properties. The application of the coating on industrial products is designed to change their physical properties, improving a product's durability, resistance, chemical and physical characteristics as well as performance. Nano's super-hard alloy coating materials were especially developed for printed circuit board drills in response to special market requirements

The cutting of circuit boards causes severe wear on the cutting edge of drills and routers. With the increased miniaturization of personal electronics devices the dimensions of holes and cut aways are currently less than 0.2 mm. Nano coats tools with an ultra thin coating (only a few nanometers in thickness) of nitrides which can have a hardness of up to half that of diamond. This has proven to increase tool life by almost ten times. Nano plans to continue research and development into these techniques due to the vast application range for this type of nanotechnology

We believe that Nano is a company on the move. With today�s steady move towards miniaturization we feel that Nano is a company with the right product at the right time. It is our opinion that an investment in Nano will produce great returns for our readers.

Online Stock trading, in the New York Stock Exchange, and Toronto Stock Exchange, or any other stock market requires many hours of stock research. Always consult a stock broker for stock prices of penny stocks, and always seek proper free stock advice, as well as read a stock chart. This is not encouragement to buy stock, but merely a possible hot stock pick. Get a live stock market quote, before making a stock investment or participating in the stock market game or buying or selling a stock option.
 
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog
 
While you read this, YOU start to BECOME aware of your surroundings, CERTIAN things that you were not aware of such as the temperature of the room, and sounds may make YOU realize you WANT a real college degree.

Call this number now, (413) 208-3069

Get an unexplained feeling of joy, Make it last longer by getting your COLLEGE DEGREE. Just as sure as the sun is coming up tomorrow, these College Degree's come complete with transcripts, and are VERIFIABLE.

You know THAT Corporate America takes advantage of loopholes in the system. ITS now YOUR turn to take advantage of this specific opportunity, Take a second, Get a BETTER FEELING of joy and a better future BY CALLING this number 24 hours a day.
(413) 208-3069
 
Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?