<$BlogRSDURL$>

Wednesday, September 29, 2004

عشقها را بردار
کوچه مالا مال است
خانه ها می سوزند
همه جا روشن و گرم است
خدا می بارد

عشقها را بردار
همه دانايانند
محرمی نيست ,غمی نيست
نگاهبان خواب است
زنگ ها خاموش اند

عشقها را بردار
هيچ ابهامی نيست
همه در ها بازند
تو در انديشه چرخيدن در
دل من می سوزد


عشقها را بردار
جعبه جادويی نيست
سحر فرعونی نيست
همه هم کيشانند
آستينها بالاست
مارها عريانند

عشقها را بردار
شکلها رويايند
سرخ در زردی اکر
رنگ ها باز مرا دزديدند
باد ناقوس زنان می تازد


چمدان را بردار
عشق را دزديدند
و به جايش تو , هيچ
...................
.و صدا ها همه شان خنديدند


عشقها را بردار
که زمين نا پاک است

Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?